תקנון אתר אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א

סטודנט/ית יקר/ה,

 

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "האגודה" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ("אתר האגודה"). אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א ("אגודת הסטודנטים") הינה עמותה רשומה.

 

תקנון זה מסדיר את היחסים בין אגודת הסטודנטים לבין הגולשים באתר.

 

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. " אגודת הסטודנטים" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון נק

 

 

 

בה - אף זכר במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

 

כללי

 

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר האגודה ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. אגודת הסטודנטים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

 

אתר האגודה נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולשת תשמור בסוד, לא תגלה ולא תעביר, לאחר או לאחרות, את שם המשתמש שניתן לה ו/או את סיסמאותיה האישיות.

 

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אגודת הסטודנטים או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של אגודת הסטודנטים.

 

הגולשת מצהירה כי ידוע לה שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליה בלבד, והיא פוטרת את אגודת הסטודנטים מכל אחריות בקשר לכך.

 

קניין רוחני

 

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האגודה ובשירותים הינם של אגודת הסטודנטים או של צדדים שלישיים שהעניקו לאגודת הסטודנטים הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, אגודת הסטודנטים הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת אגודת הסטודנטים.

 

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר האגודה בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של האגודה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר אגודה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

 

אין להציג תכנים מאתר האגודה בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

אין לקשר לאגודה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

 

תכני גלישה

 

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשות, ובכלל זה תמונות בבלוגים, סרטונים בבלוג TV מסרים בצ'אט רום'ס ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשות לאתר ("תכני גולשות"), הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדית של הגולשת שהעלתה אותו כאמור.

 

כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשות, שייכת לגולש/ת אשר העלתה אותם לאתר.

 

הגולש/ת מסכימה ומאשרת לאגודת הסטודנטים להציג ולהפיץ את התכנים באתר האגודה ו/או באינטרנט, לצרכי האגודה ליחסי ציבור ולקידום אתר האגודה באינטרנט מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולשת ו/או לשלם לה תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שאגודת הסטודנטים תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני הגולשות כאמור.

 

האגודה מתחייבת לקבל את אישור הגולש/ת לשימוש בתכני הגולשות באמצעי המדיה אחרים.

 

כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולשות, ללא אישור בעלת הזכויות מהווה בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911.

 

הגולשת מתחייבת לפטור את אגודת הסטודנטים באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים ולשפות את אגודת הסטודנטים בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים ו/או המופיעים בבלוג TV ו/או בכל מקום אחר באתר האגודה, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של אגודת הסטודנטים, והיא מוותרת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי אגודת הסטודנטים בקשר עם התכנים האמורים.

 

הגבלת אחריות

 

אגודת הסטודנטים אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אגודת הסטודנטים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אגודת הסטודנטים מי מספקיה ו/או מי מטעמה כאמור.

 

אגודת הסטודנטים אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשות כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשות או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשות באתר של אגודת הסטודנטים ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

 

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ואגודת הסטודנטים אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

 

אגודת הסטודנטים אינה שולטת אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר אגודת הסטודנטים.

 

היה ואגודת הסטודנטים ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולשת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אגודת הסטודנטים.

 

הגנת הפרטיות

 

הגלישה באתר האגודה והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שאגודת הסטודנטים תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. אגודת הסטודנטים רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של אגודת הסטודנטים.

 

אגודת הסטודנטים מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשות ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשת או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולשת עצמה.

 

ניתוק, הפסקה ושינויים

 

אגודת הסטודנטים רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולשת עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשות אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולשת פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

 

כמו כן רשאית אגודת הסטודנטים לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

 

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על אגודת הסטודנטים אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולשת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

 

אגודת הסטודנטים תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר האגודה, מראהו, את השירותים באתר האגודה, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשת. לגולשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אגודת הסטודנטים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

הצהרות

 

גולש/ת שתנהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיה כמפורט לעיל - תחסם, התכנים שהעלתה - יוסרו, ואגודת הסטודנטים תהיה רשאית לחסום אותה ולמנוע ממנה לגלוש באתר האגודה ולצרוך שירותים באמצעותו. גולשת שהורחקה על ידי אגודת הסטודנטים ו/או נמנעה כניסתה לא תהיה רשאית לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

 

הגולשת תשפה את אגודת הסטודנטים מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשתה באתר האגודה ו/או בשירותים, והיא מוותרת באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי אגודת הסטודנטים בקשר עם הגלישה באתר האגודה והשימוש בשירותים האמורים.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

 

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

 

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר האגודה ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר האגודה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

 

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר ירושלים. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

 

על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

 

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר ירושלים.

 

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

 

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז ירושלים במדינת ישראל.